2023-жылдын 4 августундагы № 01 Токтому «Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө»

2023-жылдын 4 августундагы № 01 Токтому «Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө»

«Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин

киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө»

 

Кара-Балта шаарынын мэринин орун басары – Рыскулбек уулу Нурматтын Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө маалыматтын угуп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодексинин 78 статьясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 34-39-беренелерине жетекчиликке алуу менен, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. «Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө» маалымат № 1,2,3-тиркемелерге ылайык эске алынсын.
  2. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Чүй – Бишкек юстиция башкармалыгына жөнөтүлсүн.
  3. Бул токтомдун аткарылыш көзөмөлүн бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына, ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри – М.Р.Джекшеновго жүктөлсүн.

 

 

Кеңештин төрагасы                                              М.Дуйшеналиев

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

_______________ №______ токтомуна

№1 тиркемеси

2023-жылдын 01-июлдун айына карата Кара-Балта шаарынын бюджеттинин киреше бөлүмүнүн аткарылышы
 
  Кирешелердин аталышы 6 -айдын пландын аткарылышы Өсүү темпи
    2022-ж.                2023-жыл такталган планга
фактысы такталган план фактысы % (+,-)
1 2 3 4 5 8 9 10
  Жалпы киреше жана алынган расмий транферттер 147 444,4 157 298,5 171 536,6 109,1 14 238,1 116,3
  Доходы + активы и обязательства (продажа земель) 144 757,7 141 311,2 155 549,3 110,1 14 238,1 107,5
1 Кирешелер 143 456,6 141 256,2 154 854,9 109,6 13 598,7 107,9
11 Салыктык кирешелер 131 995,8 130 140,3 140 026,5 107,6 9 886,2 106,1
111 Кирешеге жана пайдага салык 131 404,7 129 639,9 139 366,5 107,5 9 726,6 106,1
1111 Кирешеге жана пайдага салык 93 439,5 96 901,0 103 388,0 106,7 6 487,0 110,6
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 93 439,5 96 901,0 103 388,0 106,7 6 487,0 110,6
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 94 189,5 96 901,0 102 792,2 106,1 5 891,2 109,1
11111100 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы -750,0 0,0 595,8 0,0 595,8 -79,4
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 19 578,9 12 594,3 12 614,4 100,2 20,1 64,4
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 7 455,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 7 455,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11122 Патенттин негизинде салык 12 123,3 12 594,3 12 614,4 100,2 20,1 104,1
11122100  Милдеттүү патенттин негизинде салык 126,2 0,0 -21,1 0,0 -21,1 -16,7
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 5 533,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11122300 Патенттин негизинде салык 6 463,2 12 594,3 12 635,5 100,3 41,2 195,5
113 Менчикке салык 18 386,3 20 144,6 23 364,1 116,0 3 219,5 127,1
1131 Мүлккө салык 8 982,3 9 943,1 16 034,5 161,3 6 091,4 178,5
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 5 681,1 6 610,1 7 998,2 121,0 1 388,1 140,8
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 125,8 139,2 1 459,7 1 048,6 1 320,5 1 160,3
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 5 416,9 6 470,9 6 386,4 98,7 -84,5 117,9
11311200 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 138,4 0,0 152,1 0,0 152,1 109,9
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 3 301,2 3 333,0 8 036,3 241,1 4 703,3 243,4
113121 Транспорттук каражаттарга салык 3 301,2 3 333,0 8 036,3 241,1 4 703,3 243,4
11312100 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 1 258,3 930,6 5 358,1 575,8 4 427,5 425,8
11312200 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 2 042,9 2 402,4 2 678,2 111,5 275,8 131,1
1132 Жер салыгы 9 404,0 10 201,5 7 329,6 71,8 -2 871,9 77,9
11321 Жер салыгы 9 404,0 10 201,5 7 329,6 71,8 -2 871,9 77,9
11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 1 144,3 1 665,1 1 189,7 71,4 -475,4 104,0
11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы. 30,1 0,0 3,7 0,0 3,7 12,3
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 8 229,6 8 536,4 6 136,2 71,9 -2 400,2 74,6
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 591,1 500,4 660,0 131,9 159,6 111,7
1141 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы  салыктар 591,1 500,4 660,0 131,9 159,6 0,0
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 591,1 500,4 660,0 131,9 159,6 111,7
11462 Роялти 591,1 500,4 660,0 131,9 159,6 111,7
11462320 Курулуш куму 90,0 135,9 34,5 25,4 -101,4 38,3
11462390 класцификациялбаган башка металл эмес каражаттар 30,8 22,5 75,2 334,2 52,7 244,2
11462410 Ичүүчү суу катары минералдык жана таза суулар 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0
11462440 Ичүүчү жана техникалык суулар 470,3 297,0 548,9 184,8 251,9 116,7
11462490 Башка жер астындагы суулар 0,0 45,0 0,0 0,0 -45,0 0,0
116 Дагы башка салыктар жана жайымдар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1161 Дагы башка салыктар жана жайымдар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11611 Дагы башка салыктар жана жайымдар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Алынган расмий трансферттер 2 686,7 15 987,3 15 987,3 0,0 0,0 0,0
13321 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 2 686,7 15 987,3 15 987,3 0,0 0,0 0,0
13321200 Максаттык трансферттер 2 686,7 15 987,3 15 987,3 0,0 0,0 0,0
14 Салык эмес кирешелер 11 460,8 11 115,9 14 828,4 133,4 3 712,5 129,4
1415 Ижара акысы 2 657,2 2 614,9 5 021,3 192,0 2 406,4 189,0
14151 Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 16,7 42,0 786,7 1873,1 744,7 4710,8
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 16,7 42,0 786,7 1873,1 744,7 4710,8
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 2 640,5 2 572,9 4 234,6 164,6 1 661,7 160,4
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 2 640,5 2 572,9 4 234,6 164,6 1 661,7 160,4
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 2 640,5 2 572,9 4 234,6 164,6 1 661,7 160,4
142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 8 786,2 8 501,0 9 797,8 115,3 1 296,8 111,5
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 231,8 140,0 80,3 57,4 -59,7 34,6
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 231,8 140,0 80,3 57,4 -59,7 34,6
1422 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 834,4 321,0 608,7 189,6 287,7 73,0
14224 Жыйымдар 834,4 321,0 608,7 189,6 287,7 73,0
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 314,4 321,0 363,7 113,3 42,7 115,7
14224400 Этил спирти, ичимдикти иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары 520,0 0,0 245,0 0,0 245,0 0,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 7 720,0 8 040,0 9 108,8 113,3 1 068,8 118,0
14232300 Студенттердин окуу жана өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешелер, жатаканаларда, мейманканаларда жашаганга акы төлөө 20,7 45,0 19,8 44,0 -25,2 95,7
14232400 Мектепке чейинки жана мектеп мекемелери тарабынан кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн акы төлөө 6 287,8 6 825,0 7 798,7 114,3 973,7 124,0
14232800 Залдарды, жайларды, ошондой эле жаб-дууларды, маданият мекемелерин инвентаризациялоону камсыз кылуу учун акы 96,4 370,0 32,3 8,7 -337,7 33,5
14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызматтары үчүн төлөм 682,3 750,0 702,4 93,7 -47,6 102,9
14234900 Каттоо, күбөлүктөрдү, күбөлүктөрдү берүү үчүн классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм ж.б. 73,7 50,0 0,0 0,0 -50,0 0,0
14238900 Классификацияланбаган башка кызматтар үчүн төлөмдөр. 343,0 0,0 555,6 0,0 555,6 162,0
14239 Башка камсыздоо 216,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Дагы башка салыктык  эмес кирешелер 17,4 0,0 9,3 0,0 9,3 0,0
14511400 Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 17,4 0,0 9,3 0,0 9,3 0,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 1 301,1 55,0 694,4 1262,5 639,4 53,4
31 Финансылык эмес активдер 1 301,1 55,0 694,4 1262,5 639,4 53,4
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 1 301,1 55,0 694,4 1262,5 639,4 53,4

 

 

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

_______________ №______ токтомуна

№ 2 тиркемеси

Кара-Балта шаарынын 2023-жылдын 6 айындагы бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы
  (мин.сом)  
МЭРИЯ – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111 6395,0 11172,1 7429,5 66,5 3742,6
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121 1060,9 1874,3 912,9 48,7 961,4
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 34,8 34,8 34,8 100,0 0,0
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 191,4 87,0 86,9 99,9 0,1
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 325,7 315,7 214,8 68,0 100,9
Башка кызмат 2215 603,9 651,9 651,9 -48,0 0,0
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221          
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 75,8 86,1 86,1 99,9 0,0
Субсидиялар 2512   3000,0 1000,0 33,3 2000,0
Эл аралык уюмдарга гранттар 2621   97,5 97,5 100,0 0,0
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр 26211300   97,5 97,5 100,0 0,0
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул 2721   2150,0 523,0 24,3 1627,0
Калкка социалдык төлөөлөр 27211500     50,0   -50,0
Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 27214200     473,0   -473,0
Резервдик фонду 2824 801,6 858,2 663,5 77,3 194,7
Резервдик фонду 28241100 801,6 858,2 663,5 77,3 194,7
Бардыгы учурдагы чыгымдары   9489,1 20327,6 11700,8 57,6 8626,8
Активдер жана милдеттенмелер            
Негизги фонддор 311   88,0 87,9 99,9 0,1
Алуу 311   88,0 87,9 99,9 0,1
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер     88,0 87,9 99,9 99,9
Алуу     88,0 87,9    
Чыгымдар жалпы            9 489,1         20 415,6          11 788,7   57,7 8626,9
КЕНЕШ – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111            1 562,0           2 729,2            1 556,2 57,0 1173,0
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү    2121               219,4              379,8               201,1 53,0 178,7
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211                 14,3                14,3                   5,9 41,0 8,4
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                 12,0                12,0                   8,8 73,2 3,2
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214               165,1                90,1                 90,1 100,0 0,0
Башка кызмат 2215            121,2               4,0                4,0 100,0 0,0
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222               122,6                18,6                 17,9 96,4 0,7
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР           0,0
машиналар жана жабдуулар 3112   400,0 400,0 100,0 0,0
Чыгымдар жалпы         2 216,6        3 648,0         2 284,0   62,6 1364,0
МП УНИВЕРСАЛ – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111          15 899,0         15 603,0 15 001,9 96,1 601,1
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121            2 770,5           2 670,5            1 519,8 56,9 1150,7
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211                 15,0                15,0                   0,6 4,0 14,4
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                 12,6                12,6                   4,5 35,7 8,1
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214            2 505,2           3 691,2            3 690,6 100,0 0,6
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215            1 468,4              678,4               673,4 99,3 5,0
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222            3 083,9           3 383,9            3 331,7 98,5 52,2
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223 33,4 33,4   0,0 33,4
кемур жана отундун башка турлерун алуу 2224 50,0 50,0   0,0 50,0
Коммуналдык кызматтар 2231 196,9 196,9 163,5 83,0 33,4
Суу акысы 22311100 123,3 106,0 72,6 68,5 33,4
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 73,6 90,9 90,9 100,0 0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары          26 034,9         26 334,9          24 386,0   92,6 1948,9
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР         #ДЕЛ/0! 0,0
Негизги фонддор 311                    –           24 872,8          14 268,6   57,4 10604,2
Алуу 311           24 872,8          14 268,6 57,4 10604,2
Башка унааларды сатып алуу 31121290           24 872,8          14 268,6 57,4 10604,2
башка негизги фонддор 3113             1 916,1            1 548,1 80,8 368,0
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер                      –         26 788,9          15 816,6 59,0 10972,3
Чыгымдар жалпы          26 034,9         53 123,8          40 202,6   75,7 12921,2
МС жана ММБ  бардыгы
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111       14 919,4      15 460,1       14696,4 95,1 763,7
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121         2 371,6        2 422,5         2 235,2 92,3 187,3
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211         3 162,0        3 343,7         3 315,2 99,1 28,5
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212            121,9           166,5            132,5 79,6 34,0
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214            162,5           234,8            234,8 100,0 0,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215         9 946,2      25 003,5      5 023,3 20,1 19980,2
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217              59,3               9,3              – 0,0 9,3
Тамак-аш сатып алуу 2218         8 539,0        6 994,8        6 754,5 96,6 240,3
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221         9 258,3      12 734,1        5 431,5 42,7 7302,6
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222            1 024,3           1 094,9             870,1 79,5 224,8
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223            900,0                 –                 –   0,0
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу 2225         1 000,0        1 000,0            166,6 16,7 833,4
Коммуналдык кызматтар 2231       26 752,2      30 007,8       29 808,3 99,3 199,5
Суу акысы 22311100         2 437,7        1 731,4         1 532,7   198,7
Электр энергиясына акы төлөө 22311200                 –                 –                 –   0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300       24 314,5      28 276,4       28 275,6   0,8
 Стипендиялар 2821            1 272,0           1 296,0            1 296,0 100,0 0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары       79 488,7      99 768,0       69 964,5   70,1 29803,5
             
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР            
Негизги фонддор 3111     10 028,1      46 169,8            515,5   1,1 45654,3
Алуу 3111     10 028,1      46 169,8            515,5   1,1 45654,3
Сатуу 3111                     –       0,0
Башка курулуштарды алуу жана куруу 31113290             515,5            515,5 100,0 0,0
Машиналар жана жабдуулар 3112                 –          4 551,3                   –     0,0 4551,3
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар 314              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
Сатуу 314              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу 31412110              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер           9 973,1      50 666,1 –         178,8 -0,4 50844,9
Алуу         10 028,1      50 721,1            515,5 1,0 50205,6
Сатуу                55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
                    –                 –                 –    
Чыгымдар жалпы       89 461,8    150 434,1       69 785,6   46,4 80648,5
УКСиМС  – аппарат
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-ж. 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111         1 384,7        1 384,7         1 183,9 85,5 200,8
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү    2121            238,9           238,9            192,4 80,5 46,5
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211              10,0             10,0                2,3 22,5 7,8
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212              34,0             34,0   0,0 34,0
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214              75,0             95,0              95,0 100,0 0,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215            150,0           130,0   0,0 130,0
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222               147,5              147,5                 20,0 13,6 127,5
Исполнение решений суда 28231100       #ДЕЛ/0! 0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары         2 040,1        2 040,1         1 493,5   73,2 546,6
Чыгымдар жалпы         2 040,1        2 040,1         1 493,5   73,2 546,6
ОМС на имущества – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111         2 644,8        2 644,8         2 094,6 79,2 550,2
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү    2121            283,4           283,4            147,6 52,1 135,8
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211              23,0             23,0                2,7 11,7 20,3
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215         7 751,8      22 507,2         2 664,8 11,8 19842,4
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221         9 238,3      12 734,1         5 431,5 42,7 7302,6
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222                 60,4              204,8               107,6 52,5 97,2
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу 2225         1 000,0        1 000,0            166,6 16,7 833,4
Коммуналдык кызматтар 2231            985,9        1 134,9         1 134,1 99,9 0,8
Суу акысы 22311100              10,0             12,0              12,0 100,0 0,0
Электр энергиясына акы төлөө 22311200         0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300            975,9        1 122,9         1 122,1 99,9 0,8
Бардыгы учурдагы чыгымдары       21 987,6      40 532,2       11 749,6   29,0 28782,6
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР            
Негизги фонддор 3111     10 028,1      46 169,8            515,5   1,1 45654,3
Алуу 3111     10 028,1      46 169,8            515,5   1,1 45654,3
Башка курулуштарды алуу жана куруу 31113290             515,5            515,5 100,0 0,0
Машиналар жана жабдуулар 3112        4 551,3     0,0 4551,3
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар 314              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
Сатуу 314              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу 31412110              55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер           9 973,1      50 666,1 –         178,8 -0,4 50844,9
Алуу         10 028,1      50 721,1            515,5 1,0 50205,6
Сатуу                55,0             55,0            694,4 1262,5 -639,4
Чыгымдар жалпы       31 960,7      91 198,3       11 570,8   12,7 79627,6
СК МАНАС – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111            6 140,1           6 380,2            6 380,2 100,0 0,0
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү    2121            1 059,1           1 059,1            1 054,1 99,5 5,0
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211            1 954,0           1 852,9            1 852,5 100,0 0,4
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                 10,0                10,0                 10,0 100,0 0,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215                 35,0              252,7               252,7 100,0 0,0
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217                   9,3                  9,3   0,0 9,3
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222               561,4              709,4               709,3 100,0 0,1
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223               300,0       0,0
Коммуналдык кызматтар 2231            2 862,8           3 913,8            3 913,8 100,0 0,0
Суу акысы 22311100               641,0              361,3               361,3 100,0 0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300            2 221,8           3 552,5            3 552,5 100,0 0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары          12 931,7         14 187,4          14 172,6   99,9 14,8
             
Чыгымдар жалпы          12 931,7         14 187,4          14 172,6   99,9 14,8
МФК – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111            1 062,2           1 115,9            1 115,9 100,0 –         0,0
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү    2121               183,8              192,5               192,5 100,0           0,0
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211            1 166,0           1 454,0            1 454,0 100,0             –
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                   7,0                  2,0                   2,0 100,0             –
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214                 87,5              139,8               139,8 100,0             –
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215            1 337,7           1 931,2            1 931,2 100,0           0,0
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217                 50,0                   –
Тамак-аш сатып алуу 2218                186,6               186,6 100,0           0,0
 Стипендиялар 2821            1 272,0           1 296,0            1 296,0 100,0             –
Чыгымдар жалпы            5 166,2           6 318,0            6 317,9   100,0          0,1  
 ГДК им. ЛЕНИНА – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы          2 111            2 769,0           2 936,2            2 936,2 100,0           0,0
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү             2 121               477,4              505,8               505,8 100,0 –         0,0
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары          2 211                   9,0                  3,8                   3,8 99,2           0,0
Байланыш кызматын көрсөтүү          2 212                 13,0                  1,0                   1,0 100,0             –
 Унаа ижарасы          2 213                 41,0                28,0                 28,0 100,0             –
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр          2 214                        –               –
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу          2 215               471,7              131,4               131,4 100,0           0,0
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу          2 217                     –
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар          2 221                 20,0                   –
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу          2 222               255,0                33,2                 33,2 99,9           0,0
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо          2 223               600,0                   –
Коммуналдык кызматтар          2 231               287,4              652,4               652,4 100,0           0,0
Суу акысы  22311100                 40,6                22,0                 22,0 100,0             –
Электр энергиясына акы төлөө  22311200                     –
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм  22311300               246,8              630,4               630,4 100,0           0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары            4 943,5           4 291,8            4 291,7   100,0           0,1
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР                       –
Негизги фонддор         3 112                      –                    –                    –                   –
Алуу         3 112                       –
 Сатуу         3 112                          –                   –
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер                      –                        –                        –                   –
Алуу                          –                   –
Чыгымдар жалпы            4 943,5           4 291,8            4 291,7   100,0          0,1  
Школы, детсады всего СВОД
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111               918,6              998,3               985,7 98,7         12,6
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121               129,0              142,8               142,8 100,0             –
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211                     –
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                 57,9              119,5               119,5 100,0 –         0,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215               200,0                51,0                 43,2 84,7           7,8
Тамак-аш сатып алуу 2218            8 539,0           6 808,2            6 568,0 96,5       240,2
Таш көмүрдү алуу 2224                 50,0                50,0   0,0         50,0
Коммуналдык кызматтар 2231          22 616,1         24 306,7          24 108,0 99,2       198,7
Суу акысы 22311100            1 746,1           1 336,1            1 137,4 85,1       198,7
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300          20 870,0         22 970,6          22 970,6 100,0             –
Бардыгы учурдагы чыгымдары          32 510,6         32 476,5          31 967,2   98,4      509,3  
Чыгымдар жалпы          32 510,6         32 476,5          31 967,2   98,4      509,3  
МАКАРЕНКО – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                 21,0                24,0                 24,0 100,0 0,0
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215                 22,5                15,0                 15,0 100,0 0,0
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217                   5,0                      –   0,0
Тамак-аш сатып алуу 2218            2 143,5           2 350,2            2 350,2 100,0 0,0
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221                 43,0                33,8                 33,8 100,0 0,0
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222               174,0              133,0               133,0 100,0 0,0
Коммуналдык кызматтар 223            3 203,8           3 091,0            3 091,0 100,0 0,0
Суу акысы 22311100               458,8              282,0               282,0 100,0 0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300            2 745,0           2 809,0            2 809,0 100,0 0,0
Бардыгы учурдагы чыгымдары            5 612,8           5 647,0            5 647,0   100,0 0,0
Чыгымдар жалпы            5 612,8           5 647,0            5 647,0   100,0 0,0
ЖАЛПЫ – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-ж. 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-
ЧЫГЫМДАР            
Эмгек акы 2111          38 775,4         44 964,4          38 684,1 86,0 6280,3
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121            6 422,4           7 347,1            4 868,9 66,3 2478,2
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211            3 226,1           3 407,8            3 356,5 98,5 51,3
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212               358,9              302,1               256,7 85,0 45,4
 Унаа ижарасы 2213                 41,0                28,0                 28,0 100,0 0,0
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214            3 158,5           4 331,8            4 230,3 97,7 101,5
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215          12 162,2         26 352,8            6 367,6 24,2 19985,2
Дары-дармектерди жана буюмдарды сатып алуу 2217                 64,3                  9,3                    – 0,0 9,3
Тамак-аш сатып алуу 2218          10 682,5           9 345,0            9 104,7 97,4 240,3
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221            9 301,3         12 767,9            5 465,3 42,8 7302,6
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222            4 480,6           4 716,5            4 438,7 94,1 277,8
Кийим-кече жана башка формаларды жана атайын формаларды сатып алуу, тигүү жана оңдоо 2223               933,4                33,4                    – 0,0 33,4
Таш көмүрдү алуу 2224               100,0              100,0                    – 0,0 100,0
Жеке коопсуздук кызматтарын сатып алуу 2225            1 000,0           1 000,0               166,6 16,7 833,4
Коммуналдык кызматтар 2231          30 152,9         33 295,7          33 062,8 99,3 232,9
Суу акысы 22311100            3 019,8           2 119,4            1 887,3 89,0 232,1
Электр энергиясына акы төлөө 22311200                 73,6                90,9                 90,9 100,0 0,0
Жылуулук энергиясы үчүн төлөм 22311300          27 059,5         31 085,4          31 084,6 100,0 0,8
Субсидиялар 2512   3000,0 1000,0 33,3 2000,0
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр 26211300                    –                97,5                 97,5 100,0 0,0
Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул 2721                    –           2 150,0               523,0 24,3 1627,0
Стипендиялар 28211100            1 272,0           1 296,0            1 296,0 100,0 0,0
Резервдик фонду 28241100               801,6              858,2               663,5 77,3 194,7
Бардыгы учурдагы чыгымдары       122 933,1       155 403,5       113 610,3   73,1 41793,2
АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР            
Негизги фонддор 311        10 028,1         46 169,8               515,5   1,1 45654,3
Алуу 311        10 028,1         46 169,8               515,5   1,1 45654,3
Сатуу 311                      –                    –   0,0
башка курулуштарды алуу жана куруу 31113290                   515,5   -515,5
машиналар жана жабдуулар 3112                    –           29 912,1          14 756,4   49,3 15155,7
Башка унааларды сатып алуу 31121290              14 268,6   -14268,6
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123220                   487,9   -487,9
Башка негизги фонддор 3113             1 916,1            1 548,1 80,8 368,0
Жер жана башка өндүрүлбөгөн байлыктар 314 –             55,0   –             55,0   –            694,3 1262,4 639,3
Алуу 314         0,0
Сатуу 314                 55,0                55,0               694,3 1262,4 -639,3
Айыл чарба багытындагы эмес жерлерди сатуу 31412110                 55,0                55,0               694,3 1262,4 -639,3
БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер            9 973,1         77 943,0          16 125,7   20,7 61817,3
Алуу          10 028,1         77 998,0          16 820,0   21,6 61178,0
Сатуу                  55,0                 55,0               694,3   1262,4 -639,3
Чыгымдар жалпы       132 906,2       233 346,5       129 736,0   55,6 103610,5

 

 

Кара-Балта шаардык кеңешинин

_______________ №______ токтомуна

№ 3 тиркемеси

 

  Кара-Балта шаарындагы 2023-жылдын 6 айында чыгаша бөлүгүнүн

 атайын каражат боюнча аткарылышы

 УНИВЕРСАЛ МИ – атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат      2580,2 2580,2      
Бардыгы – учурдагы кирешелер                23,3             23,3   555,6 2384,5 -532,3  
Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 14238900 23,3 23,3 555,6 2384,5 -532,3  
Жалпы кирешелер    23,3 23,3 555,6 2384,5 -532,3  
ЧЫГЫМДАР              
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215 23,3 23,3   0,0 23,3  
машиналар жана жабдуулар 3112   2580,2   0,0 2580,2  
Чыгымдар жалпы   23,3 2603,5 0,0 0,0 2603,5  
Жылдын аягында калган каражат     0,0 3135,8      
МС жана ММБ (УКСиМС) бардыгы -атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат                     –          3 604,3       3604,3   100,0    
Бардыгы – учурдагы кирешелер          7 964,3        7 964,3     12643,1   158,7 -4678,8  
Классификацияланбаган билим берүү үчүн төлөм 14232900             740,0          740,0       1150,0   -410,0  
 Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн каражаттар          1 423 000                  –                –            –   0,0  
 Залдарды жана жайларды камсыз кылуу үчүн төлөм        14 232 800               93,9            93,9     113,9   -20,0  
Кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 14232400          7 060,4       7 060,4     10891,9   -3831,5  
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүлөргө акы 14234900               70,0            70,0          487,3 96,2 -417,3  
Бюджетке киреше киргизилди                  –                    –          
Башка отчислениялар              –         3622,4     -3622,4  
Жалпы кирешелер           7 964,3        7 964,3       9020,7   113,3 -1056,4  
ЧЫГЫМДАР              
Эмгек акы 2111                484,8             516,4          268,1 51,9 248,3  
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121                  83,7               89,2          36,0 40,3 53,2  
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212               29,5          110,0            82,0 74,5 28,0  
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214                  –          100,0                –   100,0  
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215               64,0          170,8 103,8 60,8 67,0  
Тамак-аш сатып алуу 2218             7 060,4          9 833,3         6366,1 64,7 3467,2  
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221                     –                   –                –   0,0  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222             203,5          692,7                – 0,0 692,7  
Коммуналдык кызматтар 2231                  38,4               56,2                 – 0,0 56,2  
Бардыгы учурдагы чыгымдары          7 964,3     11 568,6       6855,9   59,3 4712,7  
Чыгымдар жалпы          7 964,3     11 568,6       6855,9   59,3 4712,7  
Жылдын аягында калган каражат           2164,8        
ММБ (ОМС) -атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат                     –             487,3           487,3        
Бардыгы – учурдагы кирешелер                70,0             70,0            487,3 696,2 -417,3  
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүлөргө акы 14234900               70,0            70,0    487,3 696,2 -417,3  
Жалпы кирешелер                 70,0             70,0        487,3   696,2 -417,3  
ЧЫГЫМДАР              
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212               23,0            98,0         70,0 71,4 28,0  
Прочие услуги связи 2212290               23,0            98,0       70,0 71,4 28,0  
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214            100,0   0,0 100,0  
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215               47,0          159,3      103,8 65,1 55,5  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222            200,0   0,0 200,0  
Бардыгы учурдагы чыгымдары              
Чыгымдар жалпы                70,0           557,3           173,8   31,2 383,5  
Жылдын аягында калган каражат               313,6        
СК МАНАС – атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат                 269,2             269,2        
Бардыгы – учурдагы кирешелер                  740,0             740,0        1 150,0   155,4 -410,0  
Плата за неклассифицированные  образовательные 14232900                740,0             740,0        1 150,0   155,4 -410,0  
Бюджетке киреше киргизилди                       –                     –       0,0  
Башка отчислениялар                       –              447,6     -447,6  
Жалпы кирешелер                 740,0              740,0            702,4   94,9 37,6  
ЧЫГЫМДАР              
Эмгек акы 2111                437,6             437,6     237,7 54,3 199,9  
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121                  75,4               75,4           32,2 42,7 43,2  
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212                    6,5               12,0            12,0 100,0 0,0  
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215                  17,0               11,5   0,0 11,5  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222                203,5             472,7   0,0 472,7  
Бардыгы учурдагы чыгымдары                740,0           1 009,2            269,9   26,7 739,3  
Чыгымдар жалпы                740,0           1 009,2             281,9   27,9 727,3  
Жылдын аягында калган каражат       689,7      
  ЛЕНИН атындагы Маданият сарайы – атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат                   74,9              74,9        
Бардыгы – учурдагы кирешелер                   93,9                93,9            113,9   121,3 -20,0  
 Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн каражаттар          1 423 000         0,0  
 Залдарды жана жайларды камсыз кылуу үчүн төлөм        14 232 800                  93,9               93,9          113,9 121,3 -20,0  
Бюджетке киреше киргизилди                       –                     –       0,0  
Башка отчислениялар                       –                81,7     -81,7  
Жалпы кирешелер                    93,9                93,9              32,3   34,4 61,6  
ЧЫГЫМДАР         0,0  
Эмгек акы 2111                  47,2               78,8        30,4 38,6 48,4  
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121                    8,3               13,8           3,8 27,2 10,0  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222                 20,0 0,0 20,0  
Коммуналдык кызматтар 2231                  38,4               56,2                 – 0,0 56,2  
Бардыгы учурдагы чыгымдары                   93,9              168,8            34,1   20,2        134,7    
Чыгымдар жалпы                   93,9              168,8              34,1   20,2        134,7    
Жылдын аягында калган каражат             73,0        
мектептер жана бала-бакчалары – атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат                        –             2 772,9          2 772,9        
Бардыгы – учурдагы кирешелер             7 060,4           7 060,4        10 891,9   154,3 –    3 831,5  
Кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 14232400             7 060,4          7 060,4        0891,9 154,3 3 831,5  
Бюджетке киреше киргизилди                       –                      –          
Башка отчислениялар                       –                       –            3 093,2        
Жалпы кирешелер              7 060,4           7 060,4          7 798,7   110,5 –       738,3  
ЧЫГЫМДАР              
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215        
Тамак-аш сатып алуу 2218             7 060,4          9 833,3         6366,1 64,7  3467,2  
Бардыгы учурдагы чыгымдары             7 060,4           9 833,3          6 366,1   64,7        467,2  
Чыгымдар жалпы             7 060,4           9 833,3   6 366,1 64,7       3467,2  
Жылдын аягында калган каражат              4 205,5        
МАКАРЕНКО -атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат      62,8 62,8      
Бардыгы – учурдагы кирешелер   52,4 52,4 19,8 37,8 32,6  
Окуу-өндүрүштүк иш-аракеттерден түшкөн киреше 14232300 52,4 52,4 19,8 37,8 32,6  
Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 1423890       0,0 0,0  
Бюджетке киреше киргизилди              
Башка отчислениялар              
Жалпы кирешелер    52,4 52,4 19,8 0,0 32,6  
ЧЫГЫМДАР              
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 1,0 1,0   0,0 1,0  
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215 6,5 15,3 5,4 35,1 9,9  
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221 5,5 5,5   0,0 5,5  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 39,4 93,4 59,1 63,3 34,3  
Коммуналдык кызматтар 2231            
Бардыгы учурдагы чыгымдары   52,4 115,2 64,5 56,0 50,7  
Чыгымдар жалпы   52,4 115,2 64,5 56,0 50,7  
Жылдын аягында калган каражат       18,1      
Жалпы атайын каражат боюнча
Көрсөткүчтөр Статьялардын жана элементердин коддору  2023-жылдын 6 айынын сметасы боюнча бекитилген.  2023-жылдын 6 айынын сметасына ылайык такталган. Кассалык чыгымдар Аткарылды % менен  Четтөөлөр +/-  
Жылдын башындагы калган каражат      6 247,3 6 247,3      
Бардыгы – учурдагы кирешелер   8 040,0 8 040,0 13 218,5 164,4 -5178,5  
Окуу-өндүрүштүк иш-аракеттерден түшкөн киреше 14232300 52,4 52,4 19,8 37,8 32,6  
Кошумча кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 14232400 7 060,4 7 060,4 10 891,9 154,3 -3831,5  
Залдарды жана жайларды камсыз кылуу үчүн төлөм 14232800 93,9 93,9 113,9 121,3 -20,0  
Классификацияланбаган билим берүү кызматтары үчүн төлөм 14232900 740,0 740,0 1 150,0 155,4 -410,0  
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүлөргө акы 14234900 70,0 70,0 487,3 696,2 -417,3  
Классификацияланбаган башка кызматтар үчүн төлөм 14238900 23,3 23,3 555,6 2384,5 -532,3  
Башка отчислениялар   0,0 0,0 4 109,7   -4109,7  
Жалпы кирешелер    8 040,0 8 040,0 9 108,8 113,3 -1068,8  
ЧЫГЫМДАР              
Эмгек акы 2111 484,8 516,4 268,1 51,9 248,3  
Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 2121 83,7 89,2 36,0 40,3 53,2  
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 30,5 111,0 82,0 73,9 29,0  
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 0,0 100,0 0,0 0,0    
Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 2215 93,8 209,4 109,1 52,1 100,3  
Тамак-аш сатып алуу 2218 7 060,4 9 833,3 6 366,1 64,7 3467,2  
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221 5,5 5,5 0,0 0,0 5,5  
Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 2222 242,9 786,1 59,1 7,5 727,0  
Коммуналдык кызматтар 2231 38,4 56,2 0,0 0,0 56,2  
Бардыгы учурдагы чыгымдары   8 040,0 11 707,1 6 920,4 59,1 4786,7  
машиналар жана жабдуулар 3112   2 580,2   0,0    
Чыгымдар жалпы   8 040,0 14 287,3 6 920,4 48,4 7366,9  
Жылдын аягында калган каражат       8 435,7