“12” апрель 2021-ж. № 02. Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө

“12” апрель 2021-ж. № 02. Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө

“12” апрель 2021-ж. № 02                                                        Кара-Балта ш.
Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата
бюджетинин аткарылышы жөнүндө
“Жергиликтүү өз алдынча башкару жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36 – беренелерине, Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексинин” 108-беренесине ылайык, ошондой эле Кара-Балта шаарынын 2020-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту карап чыгып, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.   Кара-Балта шаарынын 2020-жылдын 12 – айлык бюджетинин атайын каражаттарды, активдерди жана милдеттенмелерди эске алуу менен киреше боюнча 188523,8 мин, сом жана 2020-жылдын башындагы 1868,8 мин, сом калдык менен, чыгымдар боюнча 177091,6 миң сом суммада кирешелер чыгымдардан ашыкчасы менен 13301,0 миң сом суммасында аткарылышы жөнүндө отчет, №1,2 тиркемеге ылайык кабыл алынсын.

2.   Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржы жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Кара-Балта шаарынын мэри Д.Б.Шакирбаевге жүктөлсүн.

 

Кеңештин төрагасы                                                             А.Байсариев

 

Тиркеме №1

Шаардык кенештин токтомуна

№ от”____ “________2021 -жыл

2021-жылдын 01 январь айына карата Кара-Балта шаарынын бюджеттинин киреше бөлүмүнүн аткарылышы
Кирешелердин аталышы 12 -айдын пландын аткарылышы Өсүү

темпи

2019-ж. фактысы 2020-жыл такталган планга бекитилген планга
такталган

план

бекитилген

план

фактысы % (V) % (+,-)
1 1 ~^Г~ ~г~ 5 6 7 § 9 ГО — П—
Жалпы киреше жана алынган расмий транферттер 206 769,3 210 419,5 191 304,8 188 523,8 89,6 -21 895,7 98,5 -2 781,0 91,2
Киреше+активдер жана милдеттенмелер 206 769,3 210 419,5 190 949,0 188 168,0 89,4 -22 251,5 98,5 -2 781,0 91,0
1 Кирешелер 205 619,2 210 309,5 189 939,0 187 467,2 89,1 -22 842,3 98,7 -2 471,8 91,2
11 Салыктык кирешелер 184 243,1 188 824,5 173 614,0 175 651,6 93,0 -13 172,9 101,2 2 037,6 95,3
ш Кирешеге жана пайдага салык 159 512,2 175 498,5 161 638,0 162 616,0 92,7 -12 882,5 100,6 978,0 101,9
1111 Кирешеге жана пайдага салык 90 456,0 106 974,0 98 874,0 102 067,9 95,4 -4 906,1 103,2 3 193,9 112,8
11111 Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 90 456,0 106 974,0 98 874,0 102 067,9 95,4 -4 906,1 103,2 3 193,9 112,8
11111100 Салык агента төлөөчу киреше салыгы 89 441,5 106 974,0 98 874,0 102 010,0 95,4 -4 964,0 103,2 3 136,0 114,1
11111100 Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 1 014,5 0,0 0,0 57,9 0,0 57,9 0,0 57,9 5,7
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 34 636,8 32 267,5 28416,0 28 995,6 89,9 -3 271,9 102,0 579,6 83,7
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 5 661,7 5 230,0 4 103,5 4 338,3 83,0 -891,7 105,7 234,8 76,6
11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 5 661,7 5 230,0 4 103,5 4 338,3 83,0 -891,7 105,7 234,8 76,6
11122 Патентгин негизинде салык 28 975,1 27 037,5 24 312,5 24 657,3 91,2 -2 380,2 101,4 344,8 85,1
11122100 Милдеттүү патенттин негизинде салык 3 564,4 3 487,5 3 312,5 3411,1 97,8 -76,4 103,0 98,6 95,7
11122200 Ыктыярдуу патентгин негизинде салык 25 410,7 23 550,0 21 000,0 21 246,2 90,2 -2 303,8 101,2 246,2 83,6
113 Менчикке салык 34 419,4 36 257,0 34 348,0 31 552,5 87,0 -4 704,5 91,9 -2 795,5 91,7
1131 Мүлккө салык 20 565,0 20 720,0 19 070,0 19 747,4 95,3 -972,6 103,6 677,4 96,0
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 10 267,9 10 590,0 8 940,0 10 606,4 100,2 16,4 118,6 1 666,4 103,3
11311100 Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 167,2 90,0 90,0 179,3 199,2 89,3 199,2 89,3 107,2
11311200 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 9 704,7 10 150,0 8 500,0 10 112,2 99,6 -37,8 119,0 1 612,2 104,2
11311200 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 396,0 350,0 350,0 314,9 90,0 -35,1 90,0 -35,1 79,5
11312 Кыймылдуу мүлккө салык 10 297,1 10 130,0 10 130,0 9 141,0 90,2 -989,0 90,2 -989,0 88,8
113121 f Транспорттук каражаттарга салык 10 297,1 10 130,0 10 130,0 9 141,0 90,2 -989,0 90,2 -989,0 88,8

 

Кирешелердин аталышы 2019-ж. фактысы 2020-жыл такталган планга бекитилген планга Өсүү

темпи

такталган

план

бекитилген

план

фактысы % (+,-) % (+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
11312100 Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 2 179,1 2 300,0 2 300,0 2 038,2 88,6 -261,8 88,6 -261,8 93,5
11312200 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 8 118,0 7 830,0 7 830,0 7 102,8 90,7 -727,2 90,7 -727,2 87,5
1132 Жер салыгы 13 854,4 15 537,0 15 278,0 11 805,1 76,0 -3 731,9 77,3 -3 472,9 85,2
11321 Жер салыгы 13 854,4 15 537,0 15 278,0 11 805,1 76,0 -3 731,9 77,3 -3 472,9 85,2
11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 4 432,3 3 637,0 4 077,0 3 908,8 107,5 271,8 95,9 -168,2 88,2
11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчун жер салыгы. 124,1 0,0 0,0 96,2 0,0 96,2 0,0 96,2 77,5
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 9 298,0 11 900,0 11 201,0 7 800,1 65,5 -4 099,9 69,6 -3 400,9 83,9
114 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 24 728,6 13 326,0 11 976,0 13 035,6 97,8 -290,4 108,8 1 059,6 52,7
П41 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктап 23 721,1 12 356,0 11 006,0 11 798,5 95,5 -557,5 107,2 792,5 49,7
11412 Сатуудан салык 23 721,1 12 356,0 11 006,0 11 798,5 95,5 -557,5 107,2 792,5 49,7
11412100 Сатуудан салык 23 721,1 12 356,0 11 006,0 11 798,5 95,5 -557,5 107,2 792,5 49,7
1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 1 007,5 970,0 970,0 1 237,1 127,5 267,1 127,5 267,1 122,8
11462 Роялти 1 007,5 970,0 970,0 1 237,1 127,5 267,1 127,5 267,1 122,8
116 Дагы башка салыктар жана жайымдар 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1161 Даты башка салыктар жана жайымдар 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11611200 Дагы башка салыктар жана жайымдар 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Алынган расмий трансфертгер 0,0 0,0 355,8 355,8 0,0 355,8 0,0 0,0 0,0
13321 Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 0,0 0,0 355,8 355,8 0,0 355,8 0,0 0,0 0,0
13321200 Максаттык трансферттер 0,0 0,0 355,8 355,8 0,0 355,8 0,0 0,0 0,0
14 Салык эмес кирешелер 21 376,1 21 485,0 16 325,0 11 815,6 55,0 -9 669,4 72,4 -4 509,4 55,3
1415 Ижара акысы 5 576,1 4 735,0 ! 5 045,0 5 074,8 107,2 339,8 100,6 29,8 91,0
?

14151

Пайдалануу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштеткендиги үчүн акы 105,1 45,0 45,0 35,8 79,6 -9,2 79,6 -9,2 34,1

 

Кирешелердин аталышы 2019-ж. фактысы 2020-жыл такталган планга бекитилген планга Өсүү

темпи

такталган

план

бекитилген

план

фактысы % (+.-) % (+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 105,1 45,0 45,0 35,8 79,6 -9,2 79,6 -9,2 34,1
14152 Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 5 471,0 4 690,0 5 000,0 5 039,0 107,4 349,0 100,8 39,0 92,1
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 5 470,9 4 690,0 5 000,0 5 039,0 107,4 349,0 100,8 39,0 92,1
14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 5 470,9 4 690,0 5 000,0 5 039,0 107,4 349,0 100,8 39,0 92,1
142 Товарларды сатуудан жана кызмат керсөтүүдөн кирешелер 15 703,7 16 750,0 7 750,0 5 210,8 31,1 -11 539,2 67,2 -2 539,2 33,2
14211 Мүлк ижарасы үчүн акы 552,2 420,0 420,0 314,0 74,8 -106,0 74,8 -106,0 56,9
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 545,7 420,0 420,0 314,0 74,8 -106,0 74,8 -106,0 57,5
14211900 Даты башка мүлк ижарасы үчүн акы 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1422 Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 330,2 250,0 250,0 573,6 229,4 323,6 229,4 323,6 173,7
14224 Жыйымдар 330,2 250,0 250,0 573,6 229,4 323,6 229,4 323,6 173,7
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу учун жыйым 325,2 250,0 250,0 323,6 129,4 73,6 129,4 73,6 99,5
14224400 Этил спирти, ичимдикти иштеп чыгаруу боюнча жыйымдары 5,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 14 821,3 16 080,0 7 080,0 4 323,2 26,9 -11 756,8 61,1 -2 756,8 29,2
145 Дагы башка салыктык змее кирешелер 96,3 0,0 3 530,0 1 530,0 0,0 1 530,0 43,3 -2 000,0 0,0
1451 Даты башка салыктык змее кирешелер 96,3 0,0 3 530,0 1 530,0 0,0 1 530,0 43,3 -2 000,0 0,0
14511 Дагы башка салыктык змее кирешелер 96,3 0,0 3 530,0 1 530,0 0,0 1 530,0 43,3 -2 000,0 0,0
14511100 Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 0,0 0,0 2 000,0 0,0 1,0 0,0 0,0 -2 000,0 1,0
14511400 Жергиликтүү манидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 75,1 0,0 130,0 129,8 0,0 129,8 99,8 -0,2 0,0
14511900 Дагы башка салыктык эмес кирешелер 21,2 0,0 1 400,0 1 400,2 0,0 1 400,2 0,0 0,2 0,0
3 Активдер жана милдеттенмелер 1 150,1 110,0 1 010,0 700,8 637,1 590,8 69,4 -309,2 60,9
31 Финансылык эмес активдер 1 150,1 110,0 1 010,0 700,8 637,1 590,8 69,4 -309,2 60,9
31412 Айыл чарбасына жараксыз жерлер 1 150,1 110,0 1 010,0 700,8 637,1 590,8 69,4 -309,2 60,9
314121 Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 1 150,1 110,0 1 010,0 700,8 637,1 590,8 69,4 -309,2 60,9
31112190 Башка имараттарды сатуу 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

№2 Тиркеме

Шаардык кенешинин токтомуна

№______ 2021-ж____________

(миң сом менен)
МЭРИЯ – бюджет
Көрсөткүчтөр Статьялар дын жана элементер дин

коддору

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 10944400 10821900 10730000 99,2
Негизги эмгек акы 21111100 0 4879745
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 0 1227087
Контракт боюнча жалданган кызматкерлер 21112100 0 624243
Социалдык муктаждыкка 212 1741200 1699500 1673541 98,5
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 0 992701
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 1626400 1617200 1068896 66,1
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 48826
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 190600
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 150802
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу 2215 540882
Маалымат технологияларынын 22151400 59400 1с сопровождение кызматы
Мамлекеттик кызматчыларды окутуу 22153100 7000 окуу мам сатуу боюнча
Өкүлчүлүк чыгашалары 22154100 126955 Мамлекеттик тил боюнча семинар, Авгандар күнүндө демөөрчүлүк кылып, “Кышкы Ала-Too” өткөрүү, Ата- бабалардын эскерүү тарыхына арналган иш-чара. Өкүл Чыгымдар
Бланктарды, медальдарды, значокторду 22154200 15000 грамота жасоо
1М аал ы м атты к-ком му н и каци я л ык кызматтарды көрсөтүүгө акы 22154300 177586 комп-в и орг.техники, ПГГИнфоком” кызмат, Аскид
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсетүү 22154900 229341
62883 ВИЧ инвиц-я тамактар
2900 Иш кагаздарды переплетуу
700 метрология кызматы
99800 жарнактарды жана кулактандырууларды жергиликтүү гезитке
24400 аквариумдарды тазалоо жана күтүү
13896 Госпошлина
22300 Аквариумду тазалоо
2462 Профилактика иштер
Медициналык багыттагы медикаменттерди 22171100 63386
Товарларды жана кызматтарды сатып 222 285900 267000 217626 81,5
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен 2221 9070
Учурдагы чарбалык максаттар учун 2222 197506
17000 СЭД “Infodocs”, АИС “e-Kyzmat”. АИС “Санарип аймак” были приобретный 2

маршуритизатора, 1 планшет, стабилизатор

 

48125 Чарбатовар
110831 канцтоварлар
3000 дезин-е каражат мектепке
1500 изогтовление нумератора
17050 Маски, средства гигиены
Кийим мүлкүн жана башка формалык 2223 11050 Медиц-е халаты
Коммуналдык кызматтар 223 1643000 1429400 1429400 100,0
Сууга акы 22311100 8000
Жылуулук энергиясына акы 22311300 1421400
Эл аралык уюмдарга гранггар 262 0 45000 45000
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, 26211300 45000
Калкка социалдык жардам боюнча 272 418500 987500 784000 79,4
Калкка социалдык төлөөлөр 27211500 420000
Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар 27213100 57000
Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 27214200 250000
Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 282 1350000 1250000 1190205 95,2
Резервдик фондцор 28241100
Бардыгы 12392000 10497890
Активдер жана милдеттенмелер
Негизги фонддор 311 175000 175000 161150 92Д
Алуу 311 1750W 175000 161150
Сатуу 311 0 0
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 0 161150 СЭД “Infodocs”, АИС “е- Kyzmat”. АИС “Санарип аймак” 1 компьютер алынган, 2 МФУ принтера, 1 ноутбук
Бардыгы финансылык эмес 175000 175000 161150 92,1
Алуу 175000 175000 161150
Сатуу 0 0
Чыгымдар жалпы 18184400 18292500 17299818 94,6
КЕНЕШ – бюджет
Көрсөткүчтөр 1ла1ьнлар

дын жана элементер

ДИН

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 2453500 2192400 2142654 97,7
Негизги эмгек акы 21111100 0 978972
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 0 175330
Социалдык фондго төгүмдөр 212 386500 326200 326093 100,0
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 0 188654
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 84700 51600 32031 62,1
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 2000
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 30031
Учурдагы чарбалык максаттар учун 2222 0 10000 9940 99,4
Канц.товарлар
Чыгымдар жалпы 2924700 2580200 2510718 97,3
МП УНИВЕРСАЛ – бюджет
Көрсөткүчтөр сггатБязшр дын жана элементер

ДИН

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 14212100 “ 13950000 13531494,99 97Д5 1

 

Негизги эмгек акы 21111100 8005883,52
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 1802983,85
Социалдык фондго төгүмдөр 2Т2 23335U0 2205500 2153857,45 97,7
Социаддык фондго төгүмдөр 21211100 1574500
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тп 6821700 6783800 6782910,66 100,0
Өлкөнүн ичинде иш сапар чы гы мд ары 2211 31200
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр ЛТ4 4219899,46
Бензин, дизелдик жана башка күйүүчү 22141100 1730084,06
Запастык тетиктерди алууга чыгымдар 22141200 1098970
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу ШГ 2531811 й
30000 октор
13500 техосмотр кызматы
3000 Медициналык маска
151415 баннер жана комп.кызмат
207200 чарбатовары
146800 электротоварлар
2435 тех. Условия
50000 комуу 13 чел
133450 суу сугаруу 1385 м3
56400
10000 ВОВ комуу
182623 стих-го мусор чыгаруу
506024 трактора Т 130 ондоо
250000 ондоо техниканын
459564 Тендер с ОсОО “ЛОИ” рекультивация полигону
9000 материалдарды жайгаштыруу
297500 услуги фронтального погрузчика
8000 окууту
14900 Башка кызмат
Учурдагы чарбалык максаттар учун 2222 4434800 3954500 3951999 99,9
буюмдарды жана материалдарды алуу 216000 Техникалык туз
156000 Кум
678568 тример, кусторез, бензопила,известь,краска ж.б.
1223541 автоматтар, счетчиктер, кабеля, светильники, проволки ж.б.
263540 зеленые насаждениялар
57550 офистик оборудованиялардын чыгымдары
84000 канцтоварлар
70000 елка алуу жаны жылга
1202800 Алуу гипохлорида по Covid-19 ( в кол-ве 7714 тонн) .
Коммуналдык кызматтар 223 210800 213800 213800 <5

О

о

о

Сууга акы 22311100 101992,15
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 111807,85
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 28012900 27107600 26634062,1 98,3
Активдер жана милдеттенмелер
Негизги фонддор 311 2927000 2927000 2904280 99.2
Алуу 311 2904280
Сатуу 311 0
Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу 31121230 2485500 Погруз-ч эскаватор 1488,0 мин сом, ГАЗ 3309 самосвал 997,5 мин сом
Башка механизмдерди жана жабдууларды 31122290 24000 Алуу газонокосилки

 

Алуу офисного оборудования 31123220 33780 мебель, компьютер, мусорные контейнера, телефон, сейф
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 22800
Башка эмеректи жана жабдууларды сатып 31123290 338200
Бардыгы финансылык эмес активтер 2927000 2904280 343980 11,8
Чыгымдар жалпы 30939900 30034600 29538342,1 98,3
МП УНИВЕРСАЛ – специальный средства
Көрсөткүчтөр Статьялар дын жана Бекитилге н смета Такталган

смета

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат
Бардыгы – учурдагы кирешелер 70,000.00 70000 7700 11,0
Кызмат көрсөтүүнүн башка 1423890 70,000.00 70000 7700
Бюджетке киреше киргизилди 70,000.00 70,000.00 7,700.00
Башка отчислениялар 0 0
Жалпы кирешелер 70000 3600
0 0
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 70000 70000 0 0,0
Чыгымдар жалпы
Жылдын аягында калган каражат 0 7700
ОМС на имущества – бюджет
Көрсөткүчтөр t^iaibMJiap

дын жана элементер

Бекитилге и смета бир жылга Л atJi^U illJflll itfit

смета

отчеттук

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 7770200 7814000 7793624 99,7
Негизги эмгек акы 21111100 0 2858704
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 0 1812883
Социалдык фондго төгүмдөр 212 1227400 1233900 1202044 97,4
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 0 687990
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 7885900 7885900 4484997 56,9
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 85920
Транспорпук кызмат көрсөтүүлөр 22111100 8120
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 22111300 42900
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 92841
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу 2215 3080436
Маалымат технологияларынын 22151400 86200 тейлоо жана ондоо комп-к
Имараттарды, жайларды жана башка 22152900 719630 ОсОО Техпроектке карыз толоо
Маалыматтык-коммуникациялык 22154300 48000
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 22154900 2226606 Топосьемка. Технадзора кызматка, сметчике, дизенфиция каражат, мунщип- к жерди балоо, докум-и катто
Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 2217 1225800 Диз. каражат, диз. каражат мектептерге, кислородук концентрат-20шт, мед.маскалар.респираторлор КН-95, попизтиленовалык клеенкалар, небулайзерер
Товарларды жана кызматтарды сатып 222 12119400 8919557 73,6

 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221 12611697 светофорлорду ондоо жана тетоо, балабакчалардын жана мектептерди учурдагы ондоо, авариялык ондоо, №8 ОМ спортзалды ондоо, чункурларды ондоо, карыздарды тетоо
Имараттарды жана жайларды учурдагы 22211100 723659
Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен 22211200 6601463
Прочие Учурдагы чарбалык максаттар 2222 251200 Канцтовары и хозтовары
Алуу, пошив и ремонт предметов вещевого 2223 375565 Приоб-е защитных костюмов, спец. Масок и спец.приборов
Күзөт кызматтарын сатып алуу 2225 1086570 а
Коммуналдык кызматгар 223 1070000 857337 80,1
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 857337
Различные прочие ЧЫГЫМДАР 282 4225800 4224382 100,0
Соггун чечимдердин аткаруу 28231100 4224382
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 30775500 22887312 74,4
Активдер жана милдеттенмелер
Негизги фонддор 311 15174900 12577700 8957011 71,2
Алуу 311 8957011
Сатуу 311 0
Кашка имараттарды 31112390 3136084 №1 ОМ тамак блокту ондоо, ОТБ реанимациянын чатырын ондоо, №11 ОМ сантутуктордун ондоо, №10 ОМ чатырын ондоо, “Малыш” балабакчасын ондоо, 2019-ж карыздарын толоо жана
Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 31113390 1911520
Алуу офисного оборудования 31123220 18597 ИВЛ алуу, ОТБ реан-н ондоо, комп.обору-я,балабакчаларга “ жана мектепке оборудованиялар, отрочуруу, ортко карты оборуд- я, карыздарды жлюу
Компьютердик жабдууларды сатып алуу 31123230 174640
Башка змеректи жана жабдууларды сатып ал 31123290 3716170
Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер 314 0 -700798
Сатуу 314 0 -700798
Сатуу Айыл чарбасына жараксыз жерлерди 31412110 700798
Бардыгы финансылык эмес активтер 15174900 12577700 8256213 65,6
Алуу 15174900 12577700 8957011
Сатуу 0 0 700798
0 0 0
Чыгымдар жалпы 57722200 52280200 42357199 81,0
ОМС на имущества – атайын каражат
Көрсөткүчтөр Статьялар дын жана элементер дин Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 0 133100 133070,99
Бардыгы – учурдагы кирешелер 100000 100000 8787
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү 1423490 100000 100000 8787 8,8
Бшджетке киреше киргизилди 0 0

 

Башка отчислениялар 0 0
Жалпы кирешелер 100000 100000 8787
ЧЫГЫМДАР
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 51000 184100 25500 13,9
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу связи 2212290 0 17000 Байланыш кызматын көрсөтүү за интернет
Товарларды жана кызматтарды сатып алуу 222 49000 49000
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 100000 233100 25500
Чыгымдар жалпы 100000 233100 25500
Жылдын аягында калган каражат 116357,99
* СК МАНАС – бюджет
Көрсөткүчтөр дын жана элементер дин Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 7239900 6862100 6862100 100,0
Негизги эмгек акы 21111100 4259363
Үстөк акы 21111200 550786
Социалдык фондго төгүмдөр 212 1248900 1183700 1178461 99,6
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 834783
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 1964800 967200 888586 91,9
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 677306
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 22111100 184044
Г остиничные ЧЫГЫМДАР 22111200 95900
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 22111300 177478
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу 2215 206280
Алуу санитарных услуг в содержании 22152100 20900 таштандыларды чыгаруу
ЧЫГЫМДАР за изготовление бланков, 22154200 36000 медальдарды жасоо
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 22154900 61380 спорт иш-чаралар
20000 технадзордук кызмат
Товарларды жана кызматтарды сатып 222 1071900 1073800 979146 91,2
Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 2221 215000 кийинүү бөлмөсүн оңдоо
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу 2222 474441 бассейнге химия, жуучу, кол-кап, маскалар, дезинфекциялар, видеокамера алуу, инвентаря ар машыгууга, спорт зал га күзгү
Күзөт кызматтарын сатып алуу 2225 289705
Коммуналдык кызматтар 223 6121200 6121200 5941200 97,1
Сууга акы 22311100 367388
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 1308558
Жылуулук энергиясына акы 22311300 4265254
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 17646700 16208000 15849493 97,8
0 0
Активдер жана милдеттенмелер 0 0
Негизги фонддор 311 2673200 2003900 1963898 98,0
Алуу 311 1963898
Сатуу . 311 0
Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу 31113210 1945898 Реконструкциялоо ф/поля
Башка механизмдерди жана жабдууларды 31122290 18000 Алуу кассового аппарата

 

Бардыгы финансылык змее активтер 2673200 2003900 1963898 98,0
Алуу 1963898
С ату у 0 <s
Чыгымдар жалпы 20319900 18211900 17813391 97,8
СК МАНАС- атаймн каражат
Көрсөткүчтөр v,iaibMjiap

дын жана

иепи1 ил! е

н смета

1 акшл1 ан

смета

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 19400 19445,02
Бардыгы – учурдагы кирешелер 1500000 1455900 857037,2
Классификацияланбаган билим берүү жана 1423290 1500000 1455900 857037,2 58,9
Бюджетке киреше киргизилди 0 0
Башка отчислениялар 0 0
Жалпы кирешелер 1500000 1455900 857037,2
0 0
ЧЫГЫМДАР 0 0
Эмгек акы 211 625200 625200 539797 86,3
Негизги эмгек акы 2111110 348566
Үстек акы 2111120 3046
Социалдык фондго төгүмдөр 212 107800 107800 93115 86,4
Страховые взносы в пенсионный фонд фонд 2121110 0 61264
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 303600 323000 44618,62 13,8
Командировочные услуги 2211 1480
Траиспорггук кызмат көрсөтүүлөр 2211110 280
Олкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211130 1200
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 19065
Услуги телефонной и факсимильной связи 2212210 6065
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу связи 2212290 6400
Бензин дизель и прочее топливо 2214 19693,62
Прочие ЧЫГЫМДАР связанные с оплатой 2215 4380
Товарларды жана кызматгарды сатып 2222 293400 293400 10000 3,4
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка 22221200 10000
Коммуналдык кызматтар 223 170000 125900 44100
Сууга акы 22311100 21500
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 22600
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 1500000 1475300 731630,62
Чыгымдар жалпы 1500000 1475300 731630,62
Жылдын аягында калган каражат 144851,6
МФК – бюджет
Көрсөткүчтөр тттатьялщг

дын жана элементер дин

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 1599200 1435500 1435500 100.0
Негизги эмгек акы 21111100 0 939849
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 0 36501
Социалдык фондго төгүмдөр 212 275900 247600 246490 99.6
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 0 167270

 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 1526700 1526700 1274082 83,5
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 812405
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу связи 2212 10000 интернет кызматына
Аренда зданий и помещений 2213 20000 фут-го аянтчасына аренда
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 19850 ондоого жана материалдарга
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу 2215 296270 карыздарды жоюу
Алуу медикаментов 2217 28085
Алуу питания 2218 87472
Товарларды жана кызматтарды сатып 2222 290900 290900 119525 41,1
104600 Спорт костюму 26шт*3350 сом, гетрлер 50 пар*350 сом
14925 чарба материалдар
Стипендиялар 2821 2592000 2367000 2367000 100.0
Стипендиялар 28211100 1637000
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 6284700 5867700 5442597 92,8
Чыгымдар жалпы 6284700 5867700 5442597 92,8
ГДК им. ДЕНИНА – бюджет
Көрсөткүчтөр ЦШБЯЛИр

дын жана элементер дин

Бекитилге и смета бир жылга Такталган

смета

отчетгук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 2472000 2472000 2472000 100.0
Негизги эмгек акы 21111100 1461068
Үстөк акы 21111200 82744
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 200544
Социалдык фондго төгүмдөр 212 426400 426400 426400 100.0
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 301148
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 171700 139700 85955,2 61,5
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 4200
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 17500
Ижара акысы 2213 4000
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 2214 9975,2
Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 2215 50280
Маалыматтык-коммуникациялык

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү

22154300

22154900

18000 1C программасын
32280 карыздары жоюу
баннер жасаганы үчүн төлөм (1шт) 8 марта
дезинфикция каражаты (маски 200 шт, Гипохлорид 50кг, Антисептике дозатор-1шт, Антисетиптер 2 шт)
Товарларды жана кызматтарды сатып 2222 165200 125200 84900 67.8
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка 22221200 46340
Коммуналдык кызматтар 223 1055300 717800 717800 100,0
Сууга акы 22311100 22200
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 90700
Жылуулук энергиясына акы 22311300 604900
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 4290600 3881100 3787055,2 97,6
Активдер жана милдеттенмелер
Негизги фонддор 311 358100 10900 10900 100,0
Алуу 311 10900
Сатуу 311 0

 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып 31123290 10900
Бардыгы финансылык эмес активтер 10900 10900 100.0
Алуу 10900 микрофонго толоо
Сагу у 0
Чыгымдар жалпы 4648700 3892000 3797955,2 97.6
«У
ГДК им. ЛЕНИНА – атайын каражат
Көрсөткүчтөр ^laibMjiaiJ

дын жана

1УСКИ 111Л1 с

н смета

1ак 1 ал1ан

смета

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 1100 1055,68
Бардыгы – учурдагы кирешелер 400000 129000 47185 36.6
Плата за предоставление залов и 1423280 400000 129000 47185
Бюджетке киреше киргизилди 0 0
Башка отчислениялар 0 0
Жалпы кирешелер 400000 129000 47185 36,6
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 215800 108300 41513 38.3
Негизги эмгек акы 2111110 39716
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 2111130 497
Социалдык фондго төгүмдөр 212 37200 19600 6694 34.2
Стоаховые взносы в пенсионный Фонд Фонд 2121110 6470
Товаолаоды жана кызмат көрсөтуулөпду 221 32200 1100 0 м
Товаолаоды жана кызматтаоды сатып алуу 222 50400 1100 0 м
Коммуналдык кызматтао 223 64400 0 0 #ДЕЛ/0!
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 400000 130100 48207 *
Чыгымдар жалпы 400000 130100 48207
Жылдын аягында калган каражат 33,68
МАКАРЕНКО – бюджет
Көрсөткүчтөр v.iaib)uiap

дын жана элементер

ДИН

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 1070500 919800 919380 100.0
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 33800
Услуги телефонной и Факсимильной связи 22122100 6600
Башка кызмат көрсөтуулөду алуу связи 22122900 17600
Маалыматтык-коммуникапиялык 2215 31750
Медициналык багыттагы медикаменттерди 2217 26380
Тамак-аш азыктарын алуу 2218 827450
Товарларды жана кызматтарды сатып 2222 210100 265100 257636 97.2
Коммуналдык кызматтар 223 4735900 4031600 4031600 100.0
Сууга акы 22311100 342900
Плектр энергиясына акы төлөө 22311200 235500
Жылуулук энергиясына акы 22311300 3453200
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 6016500 5216500 5208616

 

Чыгымдар жалпы 6016500 5216500 5208616
МАКАРЕНКО – атайын каражат
Көрсөткүчтөр ^■гиьмлгф

дын жана

н смета 1 амал! ии

смета

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 300 285,74
Бардыгы – учурдагы кирешелер 138000 138000 23650 17,1
Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен 1423230 138000 138000 23650
Бюджетке киреше киргизилди 0 0
Башка отчислениялар 0 0
Жалпы кирешелер 138000 138000 23650
ЧЫГЫМДАР
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 23000 23300 0
Товарларды жана кызматтарды сатып 2222 108100 108100 8353 И
Коммуналдык кызматтар 223 6900 6900
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 138000 138300 8353 м
Чыгымдар жалпы 138000 138300 8353
Жылдын аягында калган каражат 15582,74
ГОФМОО БАРДЫГЫ
Көрсөткүчтөр 1 И 1 ьнлнр

дын жана элементер дин

Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 2268600 2268600 2268600 100.0
Негизги эмгек акы 21111100 0 1370180
Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 21111300 0 108000
Социалдык фондго төгүмдөр 212 326300 326300 326300 100.0
Социалдык фондго төгүмдөр 21211100 0 200901
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 7510700 7510700 6568613,64 87,5
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 12100
Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 22111100 3568
Өлкөңүн ичинде иш сапар чыгымдары 22111300 3532
Услуги телефонной и факсимильной связи 2212 95000
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу 2215 750800
Маалыматтык-коммуникациялык 22154300 20000
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу 22154900 240800
Тамак-аш азыктарын алуу 2218 5710713,64
Товарларды жана кызматтарды сатып 222 1622100 1622100 1614146,9 99.5
Мүлктү учурдагы ондоого кеткен чыгымдар 2221 1410126,74 кредитордук карыздарды толоо
Учурдагы чарбалык максатгар учүн башка 2222 156170,16
Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка 2224 47850
Коммуналдык кызматтар 223 35570800 37835500 37455500 99,0
Сууга акы 22311100 2450000
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 7846883,33
Жьшуулук энергиясына акы 22311300 27158616,67
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 47298500 49563200 48233160,54 97,3
Чыгымдар жалпы 47298500 49563200 48233160,54
ГОФМОО – атайын каражат

 

Көрсөткүчтөр Ъ12иьнлар

дын жана

оскшилгс

н смета

1 акшлган

смета

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 0 900 901,74
Бардыгы – учурдагы кирешелер 13872000 5187100 3383078 65,2
Мектепке чейинки жана мектеп 1423240 13872000 5187100 3382378
Классификацияланбаган билим берүү жана 1423290 700
Бюджетке киреше киргизилди 0 0
Башка отчислениялар 0 0 4280
Жалпы кирешелер 13872000 5187100 3378798
ЧЫГЫМДАР
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 13872000 5188000 3375327,29
11рочие ЧЫГЫМДАР связанные с оплатой 2215 390000
Тамак-аш азыктарын алуу 2218 2985327,29
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 13872000 5188000 3375327,29
Чыгымдар жалпы 13872000 5188000 3375327,29
Жылдын аягында калган каражат 4372,45
БАРДЫГЫ – бюджет
Көрсөткүчтөр хтгатБялщг дын жана элементер дин Бекитилге н смета бир жылга Такталган

смета

отчеттук

мезгилге

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 48959900 47816500 47235972,99 98,8
Социалдык фондго төгүмдөр 212 7966100 7649100 7533186,45 98,5
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 28663100 27402600 22105451,5 80,7
Өлконүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 1673957
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 346900
Аренда 2213 24000
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 2214 4523398,66
Башка кызмат көрсөтүүлөдү алуу 2215 7562909,2
Медициналык багыттагы 2217 1348651
Тамак-аш азыктарын алуу 2218 6625635,64
Товарларды жана кызматтарды сатып 222 27718900 24351500 21996450,9 90,3
Мулктуучурдагы оцдоого кеткен 2221 14245893,7
Учурдагы чарбалык максаттар учун 2222 5503317,16
Алуу, пошив и ремонт предметов 2223 386615
Көмүрдү сатып алуу жана отундун 2224 47850
Күзөт кызматтарын сатып алуу 2225 1812775
Коммуналдык кызматтар 223 51137000 52149300 51423707 98,6_
Сууга акы 22311100 3292480.15
Электр энергиясына акы төлөө 22311200 11227856.18
Жылуулук энергиясына акы 23311300 , 36903370.67
Эл аралык уюмдарга гранттар 262 0 45000 45000
КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, 26211300 45000
Калкка социалдык жардам боюнча 272 418500 987500 784000 79,4
Различные прочие ЧЫГЫМДАР 282 8167800 7842800 7781587 99,2
Стипендиялар 28211100 2367000
Соттун чечимдердин аткаруу 28231100 4224382
Резервдик фонддор 28241100 1190205
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 173031300 168244300 158905355,8 94,4
Активдер жана милдеттенмелер
Негизги фонддор 311 21308200 17694500 13997239 79J_
Алуу 311 21308200 17694500 13997239 %

■а

Сату у 311 0 0

 

Башка имапаттаплы 31112390 3136084 6993502
Өнлупутптук купупуштаппы сатып алуу 31113210 1945898
Башка купулуштаплы капиталлык онлоо 31113390 1911520
Жук таптуучу машиналаолы сатып алуу 31121230 2485500 7003737
Башка мсханизмлспли жана жаблуулаолы 31122290 42000
Алуу офисного обопупования 31123220 52377
Компьютеплик жаблуулаолы сатып алуу 31123230 358590
Башка эмепекти жана жаблуулаолы сатып 31123290 4065270
Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер 314 0 0 -700798
Алуу 314 0 0 -700798
Сатуу 314 0 0 0
Сатуу Айыл чарбасына жараксыз жерлерди 31412110 700798
Бардыгы финансылык эмес активтер 21308200 17694500 13296441 75,1
Алуу о 0 13997239
Сатуу ‘ 0 700798
Чыгымдар жалпы 194339500 185938800 172201796,8 92,6
БАРДЫГЫ – атайын каражат
Көрсөткүчтөр v^iaibujiap

дын жана элементер

Бекитилге н смета бир жылга 1 аикл аля ан

смета

отчеттук

Кассалык

чыгымдар

Аткарылды % менен
Жылдын башындагы калган каражат 154800 154759,17
Бардыгы – учурдагы кирешелер 16080000 7080000 4327437,2 61,1
Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен 1423230 138000 138000 23650
Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине 1423240 13872000 5187100 3382378
Маданият мекемелеринин залдарын жана 1423280 400000 129000 47185
Классификацияланбаган билим берүү жана 1423290 1500000 1455900 857737,2
Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана 1423490 100000 100000 8787
Кызмат көрсөтүүнүн башка 1423890 70000 70000 7700
Башка отчислениялар 0 0 4280
Жалпы кирешелер 16080000 7080000 4323157,2
ЧЫГЫМДАР
Эмгек акы 211 841000 733500 581310 79,3
Социалдык фондго төгүмдөр 212 145000 127400 99809 78,3
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 221 14351800 5789500 3445445,91
Өлкөнүн ичинде иш сапар чыгымдары 2211 1480
Байланыш кызматын көрсөтүү 2212 44565
Транспорт кызматын көрсөтүүлөр 7.7.14 19697 6?
Товарларды жана кызматтарды пайдалануу 2215 394380
Тамак-аш азыктарын алуу 2218 2985327.29
Гопа платы жана кызматтапды сатып алуу 2222 500900 451600 18353 4J
Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка 2222120 18353
Коммуналдык кызматгар 223 241300 132800 44100 33,2
Сууга акы 223TTI0 21500
Электр энергиясына акы төлөө 223 И 20 226U0
Учурдагы чыгыдардын бардыгы 16080000 ‘ 7234800 4189017,91 57,9
Чыгымдар жалпы 16080000 7234800 4189017,91
Жылдын аягында калган каражат 288898,46

Токтом №02