Кара –Балтинский городской кенеш в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности

Кара –Балтинский городской кенеш в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности

Кара-Балта шаардык кеңеши, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, бош административдик муниципалдык кызмат ордуна сынак жарыялайт.

Жооптуу катчы — (Г-Б)

1) кесиптик билим деңгээли:

— багытка туура келген жогорку билим;

2) эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана / же муниципалдык кызматта жалпысынан 3 жылдан кем эмес эмгек стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы;

3) кесиптик компетенциялары:

— билими:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, ошондой эле тиешелүү тармактардагы мыйзамдар;

адам ресурстарын башкаруу жаатында;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү зарылчылдыгы;

— иш билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

структуралык бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүү жолдорун талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторингдөө, контролдоо жана интеграциялоо;

башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;

кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу;

алардын ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;

— көндүмдөр:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (буйруктарды жана тапшырмаларды баш ийгендердин ортосунда сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын алардын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө);

маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

натыйжалуу мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иш кагаздарын жүргүзүү;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктуларга ээ болуу.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттуулуктун бар же жоктугун көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; зарыл кесиптик билими, иш тажрыйбасы жана квалификациясын тастыктаган документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөсү).

 

Документтер жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде саат 08: 30дан 17: 30га чейин төмөнкүдарек боюнча кабыл алынат:

Кара-Балта шаары,  Т.Кожомбердиев көчөсү №14, Кара-Балта шаардык кеңеши, тел: (03133)-3-20-35, 3-11-85.

Эскертүү: Бардык талаптарга жооп берген талапкерлер чакырылат. Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар сынакка катыша алышпайт.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Кара –Балтинский городской кенеш в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет конкурс на замещение вакантной административной муниципальной должности

Ответственный секретарь – (Г- Б)

1) уровень профессионального образования:

— высшее образование соответствующего направления;

2) стаж и опыт работы:

— стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет;

3) профессиональные компетенции:

— знания:

общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей отрасли;

в области управления человеческими ресурсами;

государственного и официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

— умения:

определения приоритетных направлений деятельности и разработки стратегических планов;

проведения анализа, прогнозирования, обобщения, мониторинга, контроля и интегрирования подходов к решению проблем структурных подразделений;

оперативного принятия управленческих решений и несения ответственности за их последствия;

своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;

поиска возможностей для использования новаторских подходов для решения поставленных задач;

эффективного планирования своей работы и работы структурного подразделения;

межведомственного взаимодействия;

урегулирования конфликтных ситуаций;

— навыки:

разработки аналитических и стратегических документов;

управления структурным подразделением (рациональное распределение поручений и заданий между подчиненными, качественное доведение до своих подчиненных стратегических целей и видений руководства государственного органа, оперативная подготовка, принятие и реализация управленческих решений, поиск новых форм и методов работы);

анализа, систематизации и обобщения информации;

работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

построения эффективных взаимоотношений, владения приемами делового этикета, проведения совещаний и встреч, публичных выступлений и ведения деловой переписки на государственном и официальном языках;

владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление, листок по учету кадров, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости), резюме, фотографию; копия паспорта; документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы)

Документы принимаются в течение 10 рабочих дней со дня опубликования с 08:30 да 17:30 по адресу:  г. Кара-Балта, ул. Т.Кожомбердиева, 14, Кара-Балтинский городской кенеш, тел: (03133)-3-20-35, 3-11-85.

Примечание: Кандидаты, соответствующие всем квалификационным требованиям будут приглашены. Граждане, предоставившие документы и сведения, не отвечающие установленными требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.